Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van EigenWijsheid.nu

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en EigenWijsheid.nu

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door EigenWijsheid.nu gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door EigenWijsheid.nu verrichtte handelingen.

Door akkoord te geven voor een opdracht met EigenWijsheid.nu verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van EigenWijsheid.nu en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EigenWijsheid.nu en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

De door EigenWijsheid.nu gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. EigenWijsheid.nu is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail aan EigenWijsheid.nu worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en EigenWijsheid.nu zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht EigenWijsheid.nu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

In het geval van een overeenkomst waarin sprake is van een door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat EigenWijsheid.nu gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor EigenWijsheid.nu van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Facturering van webdesign

  • De helft van het overeengekomen bedrag wordt vooraf betaald. De andere helft wordt betaald bij het verstrijken van de afgesproken oplevertermijn. Dit geld ook als de oplevering van de website is vertraagd door omstandigheden aan de kant van de opdrachtgever.

  • Blijken er gaandeweg extra werkzaamheden nodig, dan zal in nader overleg met de opdrachtgever daartoe besloten worden.

  • De kosten die de eventuele extra werkzaamheden met zich meebrengen, zullen vooraf duidelijk zijn.

  • De klant levert in principe alle tekst en beeldmateriaal, behalve als (van tevoren of tijdens het proces) afgesproken is, dat EigenWijsheid dat levert.

 

Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door EigenWijsheid.nu aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte heeft bevestigd.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15,00. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag ook gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Facturering van onderhoudskosten gebeurt per 3 maanden, alle overige bedragen, overige eenmalige werkzaamheden worden gefactureerd bij oplevering.

Artikel 5 Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract voor een bestaande website. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het bijwerken van alle gebruikte software, het zorgdragen voor beveiliging en 2-wekelijks maken van een back-up van de website, alsmede het incidenteel oplossen van eventuele problemen mbt de op de website gebruikte software met een maximum van 15 minuten werktijd. Ook het verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website met een maximum van 15 minuten werktijd. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

De wederzijdse opzegtermijn voor een onderhoudscontract is per de 1e dag van de eerstvolgende periode van 3 maanden.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal zoals is afgesproken bij aanvang van de werkzaamheden.
EigenWijsheid.nu mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

EigenWijsheid.nu zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EigenWijsheid.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EigenWijsheid.nu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EigenWijsheid.nu zijn verstrekt, heeft EigenWijsheid.nu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

EigenWijsheid.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EigenWijsheid.nu kenbaar behoorde te zijn.
EigenWijsheid.nu zal de website en/of designs opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft EigenWijsheid.nu het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat EigenWijsheid.nu hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
Indien door EigenWijsheid.nu of door EigenWijsheid.nu ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart EigenWijsheid.nu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk

Indien EigenWijsheid.nu op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan EigenWijsheid.nu worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van EigenWijsheid.nu.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de opzet is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor EigenWijsheid.nu van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9 Duur en beëindiging

EigenWijsheid.nu kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met EigenWijsheid.nu gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
EigenWijsheid.nu heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens EigenWijsheid.nu niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. EigenWijsheid.nu zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid niet van EigenWijsheid.nu kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Bij ontbinding van de overeenkomst, mogen de gemaakte ontwerpen en designs niet worden gebruikt door opdrachtgever, tenzij anders is vastgelegd.

Artikel 10 Copyright

Alle aan EigenWijsheid.nu verstrekte materialen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
Alle door EigenWijsheid.nu ontwikkelde website, designs en promotiematerialen kunnen door EigenWijsheid.nu voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
Alle aan EigenWijsheid.nu verstrekte materialen worden geacht vrij te zijn van copyrights, danwel dat er betaald is voor het gebruik van de verstrekte materialen op de website

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

EigenWijsheid.nu kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
De aansprakelijkheid van EigenWijsheid.nu zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12 Overmacht

In geval van overmacht is EigenWijsheid.nu gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak,

welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
EigenWijsheid.nu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop EigenWijsheid.nu geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13 Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

EigenWijsheid.nu kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
EigenWijsheid.nu heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14 Derden

EigenWijsheid.nu is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden -indien van toepassing- door EigenWijsheid.nu doorgevoerd.

EigenWijsheid.nu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
De door EigenWijsheid.nu vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
Door EigenWijsheid.nu of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van EigenWijsheid.nu.

Artikel 16 Privacy bepalingen

Zie hiervoor het Privacy document dat bij deze voorwaarden is meegezonden en/of dat op de website van EigenWijsheid.nu kan worden ingezien.

EigenWijsheid.nu
Nijenrode 121
3813 NV Amersfoort
ad***@Ei***********.nu

Rekeningnummer Triodos t.n.v. EigenWijsheid.nu: NL35TRIO 0784807590
Kamer van Koophandel: 57567999
BTW-nummer: NL181543254B02

×

Hallo,

Je kunt een vraag stellen via WhatsApp als je wilt. Gewoonlijk is de chat bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 u. We proberen je snel te antwoorden. Klik op het logo hieronder:

× Stel je vraag